-
صفحه اصلي | اطلاعات نشريه | اعضاي هيات تحريريه

اعضاي هيات تحريريه

هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)

دکتر يعقوب آژند - استاد دانشکده هنرهاي تجسمي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

دکتر عفت ­السادات افضل طوسي -دانشيار گروه ارتباط تصويري، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء( س)

دکتر محمد کاظم حسنوند-دانشيار گروه نقاشي، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر جلال الدين سلطان کاشفي - استاد گروه نقاشي، دانشکده هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر تهران

دکتر پري­سا شاد قزويني - دانشيار گروه نقاشي، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

دکتر علي اصغر شيرازي - دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

مدير داخلي : نرگس حوريزاد -کارشناس ارشد نقاشي، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس