-
صفحه اصلي | آرشيو | شماره جاري

شماره جاري

شماره 5، بهار و تابستان 1397
 • 1- درآمدی بر پست مدرنیسم و تجلی آن درهنرهای تجسمی
 • صفحه 20-5
  محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (767 KB) • 2- بررسی جایگاه اتوماتیسم در آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه
 • صفحه 32-21
  جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (676 KB) • 3- بررسی تاثیر پیدایش نفت بر نقاشان نوگرای ایران(1319 - 1359)
 • صفحه 48-33
  احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (888 KB) • 4- بررسی تطبیقی تأثیر آراء سن آگوستین و توماس آکویناس بر هنر نقاشی سده‌های میانه مسیحی
 • صفحه 64-49
  زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (748 KB) • 5- تاثیر روابط ایران و چین بر تصویرنگاری مکتب دوره تیموری
 • صفحه 78-65
  امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (736 KB) • 6- پژوهشی بر شناخت مضامین و نقوش سنگ قبور ایل گوران درشهرستان اسلام آباد غرب(شاه آباد سابق)
 • صفحه 92-79
  فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (749 KB) • 7- مطالعه سیر تحول تصویری براق در نگارگری ایرانی(از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری)
 • صفحه 106-93
  علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (598 KB) • 8- مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مبانی بصری نقوش قالی‌های مصور در نقاشی‌های ایرانی(مطالعه موردی آثار دوره‌های نادری، زند و قاجار)
 • صفحه 122-107
  سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (926 KB) • 9- تأملی در جریان‌های آغازین خوشنویسی نستعلیق دوره تیموری
 • صفحه 140-123
  همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (821 KB) • 10- تبیین نسبت‌های تناسباتی مفردات در قلم نستعلیق
 • صفحه 152-141
  محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (789 KB)
 • ليست كلي شماره جاري