-
صفحه اصلي | آرشيو | شماره جاري

شماره جاري

شماره 5، بهار و تابستان 1397
 • 1- درآمدی بر پست مدرنیسم و تجلی آن درهنرهای تجسمی
 • صفحه 20-5
  محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*؛ محمد کاظم حسنوند*
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (767 KB) • 2- بررسی جایگاه اتوماتیسم در آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه
 • صفحه 32-21
  جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ جمشید حاتم*؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری؛ نازنین داوری
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (676 KB) • 3- بررسی تاثیر پیدایش نفت بر نقاشان نوگرای ایران(1319 - 1359)
 • صفحه 48-33
  احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ احمد روان جو*؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد؛ محمد صمدی راد
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (888 KB) • 4- بررسی تطبیقی تأثیر آراء سن آگوستین و توماس آکویناس بر هنر نقاشی سده‌های میانه مسیحی
 • صفحه 64-49
  زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ زینب رجبی*؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی؛ سید رضا حسینی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (748 KB) • 5- تاثیر روابط ایران و چین بر تصویرنگاری مکتب دوره تیموری
 • صفحه 78-65
  امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ امیرعباس محمدی راد*؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ صمد سامانیان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان؛ نسرین دستان
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (736 KB) • 6- پژوهشی بر شناخت مضامین و نقوش سنگ قبور ایل گوران درشهرستان اسلام آباد غرب(شاه آباد سابق)
 • صفحه 92-79
  فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ فرید احمدزاده*؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ سید هاشم حسینی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی؛ حامید نورسی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (749 KB) • 7- مطالعه سیر تحول تصویری براق در نگارگری ایرانی(از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری)
 • صفحه 106-93
  علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ علیرضا شیخی*؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر؛ ملیحه صادقی فر
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (598 KB) • 8- مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مبانی بصری نقوش قالی‌های مصور در نقاشی‌های ایرانی(مطالعه موردی آثار دوره‌های نادری، زند و قاجار)
 • صفحه 122-107
  سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*؛ سمانه کاکاوند*
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (926 KB) • 9- تأملی در جریان‌های آغازین خوشنویسی نستعلیق دوره تیموری
 • صفحه 140-123
  همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ همایون حاج محمد حسینی؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ محمد خزایی*؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب؛ مسعود وحدت طلب
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (821 KB) • 10- تبیین نسبت‌های تناسباتی مفردات در قلم نستعلیق
 • صفحه 152-141
  محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ محمد درويشي*؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ احمد صالحی کاخکی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی؛ سودابه صالحی
 • مشاهده مقاله - اصل مقاله (789 KB)
 • ليست كلي شماره جاري